ಚಂದ್ರಮಕುಟಗಳು (Upupidae)

ನೀಲಕಂಠಗಳು (Coraciidae)

ಪತ್ರಂಗಗಳು (Meropidae)

ಮಿಂಚುಳ್ಳಿಗಳು (Alcedinidae)