ಮಿಂಚುಳ್ಳಿಗಳು (Alcedinidae)

ನೀಲಕಂಠಗಳು (Coraciidae)

ಚಂದ್ರಮಕುಟಗಳು (Upupidae)

ಪತ್ರಂಗಗಳು (Meropidae)