ನೀಲಿಗಲ್ಲದ ಕಳ್ಳಿಪೀರ | Blue-bearded Bee-eater

ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ
Common English Name Blue-bearded Bee-eater
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Nyctyornis athertoni
Kingdom Animalia
Class Aves
Order
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species