ನೀಲಿಬಾಲದ ಕಳ್ಳಿಪೀರ | Blue-tailed Bee-eater

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ನೀಲಿಬಾಲದ ಕಳ್ಳಿಪೀರ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Srinivasa B, Praveen B
Common English Name Blue-tailed Bee-eater
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Merops philippinus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order coraciiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species