ಕಪ್ಪುಬಿಳಿ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ | Lesser Pied Kingfisher


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಪ್ಪುಬಿಳಿ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ, ಬಿಳಿ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ, ಚಿಟ್ಟೆಬುರುಕ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆರೆ, ಹೊಳೆ, ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಗದ್ದೆಗಳು, ಸಮುದ್ರದ ಹಿನ್ನೀರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತವೆ. ನೀರಿನ ಪಕ್ಕದ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೋ, ಮರಗಳ ಹೊರ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೋ ಕುಳಿತಾಗ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಬಾಲವನ್ನೂ ತಲೆಯನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾರುವಾಗ ಚಿರೀಕ್ ಚಿರೀಕ್ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಎರಗುವಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗುರಿಯಿಡಬಲ್ಲದು.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಚ್ಚಿ ಚಚ್ಚಿ ಕೊಂದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪೆ ಏಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಮಾರ್ಚ್ ನಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಹೊಳೆಯ ಕಡಿದಾದ ದಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಪೊಟ್ಟರೆ ಕೊರೆದು ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಬರ್ಮಾ ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Lesser Pied Kingfisher
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Ceryle rudis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order coraciiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species