ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತೇ ?

ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಕಡುಗಂದುಬೆನ್ನಿನ ಕಳಿಂಗ / The devoted bay backed shrike.

ಕಡುಗಂದುಬೆನ್ನಿನ ಕಳಿಂಗ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಮತ್ತು  ಪೋಷಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಕಳಿಂಗ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಕಾವು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಗಂಡು ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗಂಡನಂತೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ...
Read More

ಕೆಂದಲೆ ಚಾಣಗಳ ಪಕ್ಷಿಗ್ರಹಿಕೆ / Red necked falcon’s bird sense and team work.

ಕೆಂದಲೆ ಚಾಣಗಳಿಗಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗ್ರಹಿಕೆ ಹಾಗು ಅದು ತಂಡವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ವಿಧಾನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಇವು, ಒಂದು ಚಾಣ ...
Read More

ಸಣ್ಣ ಕಳ್ಳಿಪೀರ / Small green bee-eater – theory of mind

ಸಣ್ಣ ಕಳ್ಳಿಪೀರ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಂದ ಗೂಡನ್ನು  ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಪರಭಕ್ಷಕ ಗೂಡಿನತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅ ಪರಭಕ್ಷಕ  ಬೇರೆಡೆ ನೋಡುವವರೆಗೂ ಗೂಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಈ ಕಳ್ಳಿಪೀರಕ್ಕಿರುವ "theory of mind" ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ...
Read More