ಹೆಮ್ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ | Stork-billed Kingfisher


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೆಮ್ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಜಲಾವೃತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕಾಣಬಹುದು. ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಡಿನ ನದಿ ಹೊಳೆಗಳ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಎತ್ತರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದು ಮೀನು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲೂ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎರಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಕ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿಗಳಂತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಗುರಿ ಹಿಡಿಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಮೀನು, ಏಡಿ, ಕಪ್ಪೆ, ಹಾವು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಮಾರ್ಚ್ಇಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಹೊಳೆಯ ಕಡಿದಾದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಟರೆ ಕೊರೆದು ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ರಾಜಾಸ್ತಾನ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಸಿಲೋನ್ ಬರ್ಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Stork-billed Kingfisher
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Pelargopsis capensis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order coraciiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species