ಗದ್ದೆ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ | White-breasted Kingfisher

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಗದ್ದೆ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇದು ನೀರಿಲ್ಲದ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತ ಹಕ್ಕಿ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳ ಬಳಿ ಇದು ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದು. ಇತರ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿಗಳಂತೆ ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕುವುದು ಅಪರೂಪ. ಹಾರುತ್ತ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಹಾರುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಮಿಡತೆ, ಓತಿಕ್ಯಾತ, ಕಪ್ಪೆ, ಏಡಿ, ಮೀನು
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಮಾರ್ಚ್ ನಿಂದ ಜುಲೈವರೆಗೆ ಪ್ರಪಾತಗಳ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಪೊಟ್ಟರೆ ಕೊರೆದು ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್, ಬರ್ಮಾ
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Mallikarjun D G
Common English Name White-breasted Kingfisher
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Halcyon smyrnensis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order coraciiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species