ನೀಲಿ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ | Small Blue Kingfisher


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ನೀಲಿ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮಿಂಚುಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅತ್ಯಂತ ಉಜ್ವಲ ವರ್ಣದ ಹಕ್ಕಿ ಇದು. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹಳ್ಳಗಳ, ಕೆರೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತದೆ. ಚುರುಕಾಗಿ ಹಾರಾಡುವ ಇದು ಹಾರುವಾಗ ಚೀ ಚೀ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತದೆ. ಕುಳಿತ್ತಲ್ಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕುತ್ತಿಗಯನ್ನೂ ಬಾಲವನ್ನೂ ಮೇಲೆಕೆಳಗೆ ನಿಕ್ಕುಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಮೇಲೂ ನೆಲದ ಮೇಲೂ ತುಂಬಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತದೆ. ಆಗೀಗ ಹಾರುತ್ತಾ ನಿಂತು ನೀರಿಗೆ ಗುರಿ ಇಡುವುದಾದರೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕೊಕ್ಕು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧಿಡೀರನೆ ನೀರಿಗೆ ಎರಗಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹಿಡಿದ ಮೀನು ಕುಳಿತ ಕೊಂಬೆ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಗೆ ಚಚ್ಚಿ ಚಚ್ಚಿ ಕೊಂದು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಹೊಳೆ ಹಳ್ಳಗಳ ಕಡಿದಾದ ದಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಪೊಟ್ಟರೆ ಕೊರೆದು ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್, ಬರ್ಮಾ
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Raju A K
Common English Name Small Blue Kingfisher
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Alcedo atthis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order coraciiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species