ಬಿಳಿಕತ್ತಿನ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ | Collared Kingfisher


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಿಳಿಕತ್ತಿನ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Collared Kingfisher
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Todirhamphus chloris
Kingdom Animalia
Class Aves
Order coraciiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species