ಕರಿತಲೆ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ | Black-capped Kingfisher


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕರಿತಲೆ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ
Common English Name Black-capped Kingfisher
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Halcyon pileata
Kingdom Animalia
Class Aves
Order coraciiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species