ಮೂರುಬೆರಳಿನ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ | Oriental Dwarf Kingfisher


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಮೂರುಬೆರಳಿನ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Oriental Dwarf Kingfisher
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Ceyx erithacus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order coraciiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species