ದೇವನಕ್ಕಿಗಳು (Jacanidae)

ಜಾಲರಿ-ರೀವಗಳು (Rynchopidae)

ಏಡಿಗೊರವಗಳು (Dromadidae)

ಕಡಲಗಿಡುಗಗಳು (Stercorariidae)

ಗದ್ದೆಗೊರವ, ಕಡಲುಗೊರವ, ಉಲ್ಲಂಕಿಗಳು (Scalopocidae)

ಟಿಟ್ಟಿಭ, ಮರಳುಗೊರವಗಳು (Charadriidae)

ಸಿಂಪಿಬಾಕಗಳು (Haematopidae)

ಮೆಟ್ಟುಗಾಲು ಹಕ್ಕಿಗಳು (Recurvirostridae)

ಕಡಲಕ್ಕಿ, ರೀವಗಳು (Laridae)

ಚಿಟವಗಳು (Glareolidae)

ಬಂಡೆಗೊರವಗಳು (Burhinidae)