ಕಡಲಗಿಡುಗಗಳು (Stercorariidae)

ಚಿಟವಗಳು (Glareolidae)

ಸಿಂಪಿಬಾಕಗಳು (Haematopidae)

ಮೆಟ್ಟುಗಾಲು ಹಕ್ಕಿಗಳು (Recurvirostridae)

ಕಡಲಕ್ಕಿ, ರೀವಗಳು (Laridae)

ಗದ್ದೆಗೊರವ, ಕಡಲುಗೊರವ, ಉಲ್ಲಂಕಿಗಳು (Scalopocidae)

ಏಡಿಗೊರವಗಳು (Dromadidae)

ಟಿಟ್ಟಿಭ, ಮರಳುಗೊರವಗಳು (Charadriidae)

ಬಂಡೆಗೊರವಗಳು (Burhinidae)

ಜಾಲರಿ-ರೀವಗಳು (Rynchopidae)

ದೇವನಕ್ಕಿಗಳು (Jacanidae)