ಚಿಟವಗಳು (Glareolidae)

ಜಾಲರಿ-ರೀವಗಳು (Rynchopidae)

ಮೆಟ್ಟುಗಾಲು ಹಕ್ಕಿಗಳು (Recurvirostridae)

ಕಡಲಗಿಡುಗಗಳು (Stercorariidae)

ಟಿಟ್ಟಿಭ, ಮರಳುಗೊರವಗಳು (Charadriidae)

ಸಿಂಪಿಬಾಕಗಳು (Haematopidae)

ಏಡಿಗೊರವಗಳು (Dromadidae)

ದೇವನಕ್ಕಿಗಳು (Jacanidae)

ಬಂಡೆಗೊರವಗಳು (Burhinidae)

ಗದ್ದೆಗೊರವ, ಕಡಲುಗೊರವ, ಉಲ್ಲಂಕಿಗಳು (Scalopocidae)

ಕಡಲಕ್ಕಿ, ರೀವಗಳು (Laridae)