ಮರಳುಗೊರವ | Greater Sand Plover


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಮರಳುಗೊರವ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Greater Sand Plover
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Charadrius leschenaultii
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species