ಪಟ್ಟೆಬಾಲದ ಹಿನ್ನೀರಗೊರವ | Bar-tailed Godwit


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಪಟ್ಟೆಬಾಲದ ಹಿನ್ನೀರಗೊರವ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Bar-tailed Godwit
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Limosa lapponica
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species