ಕೆಂಪುಕಾಲು-ಗೊರವ | Common Redshank


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಂಪುಕಾಲು-ಗೊರವ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Common Redshank
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Tringa totanus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family Scolopacidae
Subfamily
Tribe
Genus Tringa
Species T. totanus