ಕಪ್ಪುಬಾಲದ ಹಿನ್ನೀರಗೊರವ | Black-tailed Godwit


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಪ್ಪುಬಾಲದ ಹಿನ್ನೀರಗೊರವ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Black-tailed Godwit
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Limosa limosa
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Charadriiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species