ಕೆಂಬರಲುಗಳು (Threskiornithidae)

ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು (Ciconiidae)

ಬಕ, ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ, ಗುಪ್ಪಿಗಳು (Ardeidae)