ಬೂದು ಬಕ | Grey Heron


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬೂದು ಬಕ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇದು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಾರುವಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮಡಚಿಕೊಂಡು ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಹುದುಗಿಸಿ ಹಾರುವುದು ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೊಳೆ ಕೆರೆಗಳ ಪಕ್ಕ ಬೆಳೆದ ಜೌಗಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆಹಾರಾನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜುಲೈಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರಿನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೂ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಸಿಲೋನ್
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Grey Heron
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Ardea cinerea
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Ciconiiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species