ಕೆನ್ನೀಲಿ ಬಕ | Purple Heron


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆನ್ನೀಲಿ ಬಕ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Purple Heron
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Ardea purpurea
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Ciconiiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species