ಕೊಳದ ಬಕ | Indian Pond-Heron


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೊಳದ ಬಕ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Indian Pond-Heron
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Ardeola grayii
Kingdom Animalia
Class Aves
Order
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species