ಮಧ್ಯಮ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ | Median Egret


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Median Egret
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Mesophoyx intermedia
Kingdom Animalia
Class Aves
Order
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species