ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆಗಳು (Pelecanidae)

ಹಾವಕ್ಕಿಗಳು (Anhingidae)

ಕಡಲಬಾತುಗಳು (Sulidae)

ನೀರುಕಾಗೆಗಳು (Phalacrocoracidae)