ಕಡಲಬಾತುಗಳು (Sulidae)

ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆಗಳು (Pelecanidae)

ಹಾವಕ್ಕಿಗಳು (Anhingidae)

ನೀರುಕಾಗೆಗಳು (Phalacrocoracidae)