ನೀರುಕಾಗೆಗಳು (Phalacrocoracidae)

ಕಡಲಬಾತುಗಳು (Sulidae)

ಹಾವಕ್ಕಿಗಳು (Anhingidae)

ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆಗಳು (Pelecanidae)