ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆ | Spot-billed Pelican


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಏಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮೀನು, ಸೀಗಡಿ ಮೊದಲಾದ ಜಲಚರಗಳು
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ನವೆಂಬರಿನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ವರೆಗೆ ಹೊಳೆಗಳ ಪಕ್ಕದ ಎತ್ತರದ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಮರದ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಗೂಡು ಮಾಡುವುದುಂಟು
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಿಲೋನ್ ಬರ್ಮಾ
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Srinivasa B
Common English Name Spot-billed Pelican
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Pelecanus philippensis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Pelecaniformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species