ಸಣ್ಣ ನತ್ತಿಂಗ | Sykes's Nightjar


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಸಣ್ಣ ನತ್ತಿಂಗ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Sykes's Nightjar
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Caprimulgus mahrattensis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Caprimulgiformes
Superfamily
Family Caprimulgidae
Subfamily
Tribe
Genus Caprimulgus
Species C. mahrattensis