ಕಪ್ಪೆಬಾಯಿಗಳು (Podargidae)

ನತ್ತಿಂಗಗಳು (Caprimulgidae)