ನೇರಳೆ ಜಂಬುಕೋಳಿ | Purple Moorhen


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ನೇರಳೆ ಜಂಬುಕೋಳಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಅಂಚಿನ ಜೊಂಡಿನ ನಡುವೆ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ತಲೆಯನ್ನೂ ಬಾಲವನ್ನೂ ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಮುಂದಕ್ಕೂ ತುಯ್ಯುತ್ತಾ ಸಂಶಯ ಜಾಗರೂಕತೆಗಳಿಂದ ಓಡಾಡುವ ಸಂಕೋಚ ಸ್ವಭಾವದ ಹಕ್ಕಿ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಕೆರೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಶಂಖದ ಹುಳು, ಏಡಿ, ಮತ್ತು ಕೀಟಗಲನ್ನೂ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಎರಚಿದ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತದೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಜೂನ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಜೊಂಡಿನ ನಡುವೆ ಒಣಗಿದ ಜೊಂಡಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Purple Moorhen
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Porphyrio porphyrio
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Gruiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species