ಎರ್ಲಡ್ಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು (Otididae)

ಕ್ರೌಂಚಗಳು (Gruidae)

ಜೌಗುಕೋಳಿ, ಹುಂಡುಕೋಳಿ, ಜಂಬುಕೋಳಿಗಳು (Rallidae)