ಜೌಗುಕೋಳಿ, ಹುಂಡುಕೋಳಿ, ಜಂಬುಕೋಳಿಗಳು (Rallidae)

ಎರ್ಲಡ್ಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು (Otididae)

ಕ್ರೌಂಚಗಳು (Gruidae)