ಹದ್ದು | Pariah Kite

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಹದ್ದು
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪೇಟೆಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮರಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದ, ಮತ್ತು ಹಾರುತ್ತ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿದಂತೆ ಸಿಳ್ಳು ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಉಪಜಾತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾಗರೀಕತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಮೀನು, ಮಾಂಸದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟುಗಳ ಬಳಿ, ಮೀನುಗಾರರು ಬಲೆ ಎಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರು ಎಸೆಯುವ ಮೂಳೆ ಚೂರುಗಳಿಗೂ, ಅನುಪಯುಕ್ತ ಮೀನುಗಳಿಗೂ ಕಾದುಕೊಂಡು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾರಾಡುತ್ತದೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ವರೆಗೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಎತ್ತರದ ಗೋಪುರ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್, ಬರ್ಮಾ
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M, Praveen B
Common English Name Pariah Kite
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Milvus migrans govinda
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Falconiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species