ಡೇಗೆಗಳು (Pandonidae)

ಚಾಣಗಳು (Falconidae)

ಹದ್ದು, ಗಿಡುಗ, ಸೆಳೆವ, ರಣಹದ್ದುಗಳು (Accipitridae)