ಚಾಣಗಳು (Falconidae)

ಡೇಗೆಗಳು (Pandonidae)

ಹದ್ದು, ಗಿಡುಗ, ಸೆಳೆವ, ರಣಹದ್ದುಗಳು (Accipitridae)