ಬಣ್ಣದ ಗೌಜಲಕ್ಕಿ | Painted Sandgrouse


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಣ್ಣದ ಗೌಜಲಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Painted Sandgrouse
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Painted Sandgrouse
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Pteroclidiformes
Superfamily
Family Pteroclididae
Subfamily
Tribe
Genus Pterocles
Species P. indicus