ಗೌಜಲಕ್ಕಿ (Pteroclidae)

ಪಾರಿವಾಳ, ಕಪೋತ (Columbidae)