ಪಾರಿವಾಳ, ಕಪೋತ (Columbidae)

ಗೌಜಲಕ್ಕಿ (Pteroclidae)