ಕೆಂಗಂದು ಬೆಳವ | Oriental Turtle-Dove


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಂಗಂದು ಬೆಳವ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Oriental Turtle-Dove
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Streptopelia orientalis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Columbiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species