ಕಂದು ಬೆಳವ | Little Brown Dove


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಂದು ಬೆಳವ , ಕಿರು ಚೋರೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚದುರಿದ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಜರು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮೆಲುದನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಕ್ರೋ ಎಂದು ಕಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕೂಗುತ್ತವೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ವರ್ಷವೆಲ್ಲಾ ಮರಿ ಮಾಡುವ ಇವು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮುಳ್ಳು ಕಳ್ಳಿಗಳೊಳಗೆ ಇವು ಗೂಡು ಮಾಡುವುದು.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Little Brown Dove
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Streptopelia senegalensis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Columbiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species