ಹಸಿರು ಮನಿಯಾಡಲು | Green Imperial-Pigeon

Previous Image
Next Image


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಹಸಿರು ಮನಿಯಾಡಲು
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Green Imperial-Pigeon
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Ducula aenea
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Columbiformes
Superfamily
Family Columbidae
Subfamily
Tribe
Genus Ducula
Species D. aenea