ಹರಳು ಚೋರೆ | Emerald Dove


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಹರಳು ಚೋರೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಪಾಳು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿದುರಿನ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹರಳಿನ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳ ಪೊದರುಗಳ ನಡುವೆ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತವೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಹಕ್ಕಿ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಜನವರಿಯಿಂದ ಮೇವರೆಗೆ ಇತರ ಪಾರಿವಾಳಗಳಂತೆಯೇ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಪೊದೆಗಳ ಕವೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲೂ, ಹಿಮಾಲಯದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲೂ ಇವೆ. ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಸಿಲೋನ್, ಬರ್ಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Emerald Dove
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Chalcophaps indica
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Columbiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species