ಕೆಂಪುಹೊಟ್ಟೆಯ ಗೌಜಲಕ್ಕಿ | Chestnut-bellied sandgrouse


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಂಪುಹೊಟ್ಟೆಯ ಗೌಜಲಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Chestnut-bellied sandgrouse
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Pterocles exustus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Pteroclidiformes
Superfamily
Family Pteroclididae
Subfamily
Tribe
Genus Pterocles
Species P. exustus