ಕಪ್ಪೆಬಾಯಿ | Ceylon Frogmouth


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಪ್ಪೆಬಾಯಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Ceylon Frogmouth
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Batrachostomus moniliger
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Caprimulgiformes
Superfamily
Family Podargidae
Subfamily
Tribe
Genus Batrachostomus
Species B. moniliger