ಕವುಜುಗ, ಬುರ್ಲಿ, ಕೋಳಿ, ನವಿಲುಗಳು (Phasianidae)

ಗುಡುಗಾಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು (Turnicidae)