ಗುಡುಗಾಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು (Turnicidae)

ಕವುಜುಗ, ಬುರ್ಲಿ, ಕೋಳಿ, ನವಿಲುಗಳು (Phasianidae)