ಪಾರಿವಾಳ | Blue Rock Pigeon


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಪಾರಿವಾಳ, ಗುಡ್ಡದ ಪಾರಿವಾಳ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಪರ್ವತಗಳ ಬಂಡೆಶಿಖರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಗಾಧ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಸಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಾಕು ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೂ ಇವೇ ಮೂಲ. ಗೂರ್ ಗೂ ಎಂದು ನೀಳವಾಗಿ ಗುಬ್ಬಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಕಾಡು ಹಕ್ಕಿಗಳಾಗಿ ಪರ್ವತಗಳ ಬಂಡೆಗಳೆಡೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನೂ ಕಾಳುಗಳನ್ನೂ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ನಾಗರೀಕತೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡವು ಧಾನ್ಯಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಮಳಿಗೆಗಳ ಬಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಮಿಲ್ಲುಗಳ ಬಳಿ ಮೇಯುತ್ತವೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಬಂಡೆಗಳ ಬಿರುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಪುಕ್ಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತುರುಕಿ ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಸಿಲೋನ್, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ ಬರ್ಮಾ
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Blue Rock Pigeon
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Columba livia
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Columbiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species