ಜುಟ್ಟಿನ ಗಿಡುಗ | Crested Hawk-Eagle


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಜುಟ್ಟಿನ ಗಿಡುಗ , ಚೊಟ್ಟಿ ಗರುಡ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಕೊಕ್ಕಿನ ತುದಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಚೂಪಾಗಿ ಕೊಕ್ಕೆಯಂತೆ ಬಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲದ ಪುಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಂತಹಾಗೆ ಕುಳಿತಿರುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಕಾಡು ಕೋಳಿಗಳು, ಚಿಟ್ಟುಕೋಳಿಗಳು, ಮುಂಗುಸಿ, ಮೊಲ ಮೊದಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಕಾಡಿನ ಎತ್ತರದ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿ ಗೂಡು ರಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಬರ್ಮಾ
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Crested Hawk-Eagle
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Spizaetus cirrhatus cirrhatus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Falconiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species