ಕೆಂದಲೆ ಚಾಣ | Red-headed Falcon


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಂದಲೆ ಚಾಣ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Raju A K
Common English Name Red-headed Falcon
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Falco chicquera
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Falconiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species