ಸಣ್ಣ ಕುಟ್ರ | White-cheeked Barbet


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಸಣ್ಣ ಕುಟ್ರ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name White-cheeked Barbet
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Megalaima viridis
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Piciformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species