ಬೆಣೆಬಾಲದ ಸಾಗರದಕ್ಕಿ | Wedge-tailed Shearwater


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬೆಣೆಬಾಲದ ಸಾಗರದಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ
Common English Name Wedge-tailed Shearwater
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Puffinus pacificus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Procellariiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species