ಮರಬಾನಾಡಿ | Crested Treeswift


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಮರಬಾನಾಡಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಹಾರಾಡಿದ ನಂತರ ಮರಗಳ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಡ್ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಾನಾ ರೀತಿ ಕೂಗುತ್ತವೆ. ಚೀರ್ ಟ್ವಿಗ್ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಗುವುದು. ಇವುಗಾಳ ಚೂಪಾದ ಆಕಾರ ವೇಗದ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ, ನುಸಿ, ಮಳೆಹುಳು ಮುಂತಾದ ಕೀಟಗಳಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಡಿಸೆಂಬರಿನಿಂದ ಜುಲೈ ವರೆಗೆ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಜೊಲ್ಲಿನಿಂದಲೇ ಪುಕ್ಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಚಮಚದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನೂ ಜೊಲ್ಲಿನಿಂದಲೇ ಗೂಡಿಗೆ ಅಂಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಸಿಲೋನ್, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಬರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Crested Treeswift
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Hemiprocne coronata
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Apodiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species