ಹಾಲಕ್ಕಿ | Spotted Owlet


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಹಾಲಕ್ಕಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಮೂರು ಉಪಜಾತಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ನಿಶಾಚಾರ ಹಕ್ಕಿಗಳು. ಪರಸ್ಪರ ಸಂಭಾಷಿಸುವಾಗ ಕಿಚಿಕಿಚಿ ಕಿಚ ಕೂಗುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿ ಟುಕೂಟುಕೂ ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತವೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮರದ ದೊಡ್ಡ ಪೊಟ್ಟೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಪಾಳು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾರಾದರು ಅಲ್ಲಿ ಸುಳಿದರೆ ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪಕ್ಕದ ಮರಗಳಿಗೆ ಹಾರಿ ದುರುಗುಟ್ಟಿ ನೋಡುತ್ತವೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಬೀದಿ ದೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹುಳುಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇಲಿ, ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ನವೆಂಬರಿನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ವರೆಗೆ ಮರಗಳ ಪೊಟ್ಟರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು, ಬಟ್ಟೆ ಚೂರು, ಹತ್ತಿಗಳಿಂದ ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್, ಬರ್ಮಾ
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Deepak L M
Common English Name Spotted Owlet
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Athene brama
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Strigiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species