ಕೆಂದಲೆ ಗಿಳಿ | Plum-headed Parakeet


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆಂದಲೆ ಗಿಳಿ, ಕೆಮ್ಮಂಡೆ ಗಿಳಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಹಾರುತ್ತಾ ಇವು ಕೀರ್ ಕೀರ್ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತ ಹಾರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರಗಳಿರುವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ಕೊಂಬೆಗಳೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಹಾರುತ್ತವೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಾಳುಗಳು
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಮರದ ಪೊಟ್ಟರೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡುಮಾಡಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅನೇಕ ಗಿಳಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪೊಟ್ಟರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡುವುದೂ ಉಂಟು.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Raju A K
Common English Name Plum-headed Parakeet
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Psittacula cyanocephala
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Psittaciformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species