ಮಲೆ ಮಂಗಟ್ಟೆ | Malabar Grey Hornbill


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಮಲೆ ಮಂಗಟ್ಟೆ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Raju A K
Common English Name Malabar Grey Hornbill
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Ocyceros griseus
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Bucerotiformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species