ಕಂಚುಕುಟಿಗ | Coppersmith Barbet


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಂಚುಕುಟಿಗ , ಚಿಟ್ಟುಗುಟುರ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಟೊಯಕ್ ಟೊಯಕ್ ಎಂದು ಒಂದೇಸಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತವೆ. ಕಬ್ಬಿಣ ಕುಟ್ಟಿದಂತೆ ಬರುವ ಇದರ ಸದ್ದಿನಿಂದಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಸ್ಮಿತ್ ಎಂದು ಹೆಸರು.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ನಾಲ್ಕಾರು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚದುರಿದ ಗುಂಪುಗಳು ಆಲ, ಬಸರಿ, ಗೋಣಿ ಮರಗಳು ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಒಣಗಿದ ಹಾಲುವಾಣ ಅಥವಾ ನುಗ್ಗೆ. ಗೋರುಕಲು ಮೊದಲಾದ ಮ್ರುದು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಟರೆ ಕೊರೆದು ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಭಾರತ, ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕೀಸ್ತಾನ, ಸಿಲೋನ್, ಬರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Clement M Francis
Common English Name Coppersmith Barbet
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Megalaima haemacephala
Kingdom Animalia
Class Aves
Order
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species