ಪಿಕಳಾರಗಳು (Pycnonotidae)

ನೆಲಗುಬ್ಬಿಗಳು (Alaudidae)

ಕಾಳುಗುಬ್ಬಿಗಳು (Emberizidae)

ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ, ಗೊರವಂಕಗಳು(Sturnidae)

ಸೂರಕ್ಕಿಗಳು (Nectariniidae)

ನವರಂಗಗಳು(Pittidae)

ಮಟಪಕ್ಷಿಗಳು (Corvidae)

ಚಟಕ, ಸಿಳ್ಳಾರ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Turdinae)

ಕಾಜಾಣಗಳು (Dicruridae)

ಬದನಿಕೆಗಳು (Dicaeidae)

ಬೆಳ್ಗಣ್ಣಗಳು (Zosteropidae)

ಚೇಕಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Paridae)

ಹೊನ್ನಕ್ಕಿಗಳು (Oriolidae)

ಉಲಿಯಕ್ಕಿಗಳು (Sylviinae)

ಹರಟೆಮಲ್ಲ,ಚಟಕ,ಸಿಳ್ಳಾರ (Muscicapidae)

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು, ಗೀಜಗಗಳು (Passeridae)

ಎಲೆಹಕ್ಕಿಗಳು (Irenidae)

ಪಿಪಿಳೀಕ, ಸಿಪಿಲೆಗಳು (Motacillidae)

ಅಂಬರಕೀಚುಗಗಳು (Artamidae)

ಕವಲುತೋಕೆಗಳು (Hirundinidae)

ನೊಣಹಿಡುಕ( Muscicapinae) - Flycatchers

ರಾಟವಾಳ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Estrildidae)

ಮರಗುಬ್ಬಿಗಳು (Sittidae)

ಬೀಸಣಿಗೆನೊಣಹಿಡುಕಗಳು (Rhipidurinae)

ರಾಜಹಕ್ಕಿಗಳು (Monarchinae)

ಕಳಿಂಗಗಳು (Laniidae)

ಕೀಚುಗ, ಚಿತ್ರಪಕ್ಷಿಗಳು (Campephagidae)