ಬೀಸಣಿಗೆನೊಣಹಿಡುಕಗಳು (Rhipidurinae)

ಕವಲುತೋಕೆಗಳು (Hirundinidae)

ನವರಂಗಗಳು(Pittidae)

ಕೀಚುಗ, ಚಿತ್ರಪಕ್ಷಿಗಳು (Campephagidae)

ಸೂರಕ್ಕಿಗಳು (Nectariniidae)

ಹರಟೆಮಲ್ಲ,ಚಟಕ,ಸಿಳ್ಳಾರ (Muscicapidae)

ಮರಗುಬ್ಬಿಗಳು (Sittidae)

ಕಾಜಾಣಗಳು (Dicruridae)

ನೆಲಗುಬ್ಬಿಗಳು (Alaudidae)

ಕಾಳುಗುಬ್ಬಿಗಳು (Emberizidae)

ಬೆಳ್ಗಣ್ಣಗಳು (Zosteropidae)

ಉಲಿಯಕ್ಕಿಗಳು (Sylviinae)

ರಾಟವಾಳ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Estrildidae)

ನೊಣಹಿಡುಕ( Muscicapinae) - Flycatchers

ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ, ಗೊರವಂಕಗಳು(Sturnidae)

ಕಳಿಂಗಗಳು (Laniidae)

ರಾಜಹಕ್ಕಿಗಳು (Monarchinae)

ಮಟಪಕ್ಷಿಗಳು (Corvidae)

ಚಟಕ, ಸಿಳ್ಳಾರ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Turdinae)

ಪಿಪಿಳೀಕ, ಸಿಪಿಲೆಗಳು (Motacillidae)

ಚೇಕಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Paridae)

ಎಲೆಹಕ್ಕಿಗಳು (Irenidae)

ಹೊನ್ನಕ್ಕಿಗಳು (Oriolidae)

ಅಂಬರಕೀಚುಗಗಳು (Artamidae)

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು, ಗೀಜಗಗಳು (Passeridae)

ಪಿಕಳಾರಗಳು (Pycnonotidae)

ಬದನಿಕೆಗಳು (Dicaeidae)