ಚಟಕ, ಸಿಳ್ಳಾರ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Turdinae)

ಪಿಪಿಳೀಕ, ಸಿಪಿಲೆಗಳು (Motacillidae)

ಬೀಸಣಿಗೆನೊಣಹಿಡುಕಗಳು (Rhipidurinae)

ಬದನಿಕೆಗಳು (Dicaeidae)

ಕಾಜಾಣಗಳು (Dicruridae)

ಮಟಪಕ್ಷಿಗಳು (Corvidae)

ಚೇಕಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Paridae)

ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ, ಗೊರವಂಕಗಳು(Sturnidae)

ಹರಟೆಮಲ್ಲ,ಚಟಕ,ಸಿಳ್ಳಾರ (Muscicapidae)

ನೆಲಗುಬ್ಬಿಗಳು (Alaudidae)

ನೊಣಹಿಡುಕ( Muscicapinae) - Flycatchers

ಕೀಚುಗ, ಚಿತ್ರಪಕ್ಷಿಗಳು (Campephagidae)

ಎಲೆಹಕ್ಕಿಗಳು (Irenidae)

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು, ಗೀಜಗಗಳು (Passeridae)

ರಾಜಹಕ್ಕಿಗಳು (Monarchinae)

ಸೂರಕ್ಕಿಗಳು (Nectariniidae)

ಹೊನ್ನಕ್ಕಿಗಳು (Oriolidae)

ನವರಂಗಗಳು(Pittidae)

ಬೆಳ್ಗಣ್ಣಗಳು (Zosteropidae)

ಅಂಬರಕೀಚುಗಗಳು (Artamidae)

ಕವಲುತೋಕೆಗಳು (Hirundinidae)

ಕಾಳುಗುಬ್ಬಿಗಳು (Emberizidae)

ರಾಟವಾಳ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Estrildidae)

ಉಲಿಯಕ್ಕಿಗಳು (Sylviinae)

ಕಳಿಂಗಗಳು (Laniidae)

ಪಿಕಳಾರಗಳು (Pycnonotidae)

ಮರಗುಬ್ಬಿಗಳು (Sittidae)