ಪಿಕಳಾರಗಳು (Pycnonotidae)

ನವರಂಗಗಳು(Pittidae)

ನೊಣಹಿಡುಕ( Muscicapinae) - Flycatchers

ಹೊನ್ನಕ್ಕಿಗಳು (Oriolidae)

ಎಲೆಹಕ್ಕಿಗಳು (Irenidae)

ಅಂಬರಕೀಚುಗಗಳು (Artamidae)

ಚಟಕ, ಸಿಳ್ಳಾರ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Turdinae)

ಉಲಿಯಕ್ಕಿಗಳು (Sylviinae)

ರಾಜಹಕ್ಕಿಗಳು (Monarchinae)

ಬೆಳ್ಗಣ್ಣಗಳು (Zosteropidae)

ಮಟಪಕ್ಷಿಗಳು (Corvidae)

ಬೀಸಣಿಗೆನೊಣಹಿಡುಕಗಳು (Rhipidurinae)

ಕಾಳುಗುಬ್ಬಿಗಳು (Emberizidae)

ಬದನಿಕೆಗಳು (Dicaeidae)

ನೆಲಗುಬ್ಬಿಗಳು (Alaudidae)

ಮರಗುಬ್ಬಿಗಳು (Sittidae)

ಹರಟೆಮಲ್ಲ,ಚಟಕ,ಸಿಳ್ಳಾರ (Muscicapidae)

ಕಳಿಂಗಗಳು (Laniidae)

ಸೂರಕ್ಕಿಗಳು (Nectariniidae)

ಪಿಪಿಳೀಕ, ಸಿಪಿಲೆಗಳು (Motacillidae)

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು, ಗೀಜಗಗಳು (Passeridae)

ಕಾಜಾಣಗಳು (Dicruridae)

ಚೇಕಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Paridae)

ರಾಟವಾಳ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Estrildidae)

ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ, ಗೊರವಂಕಗಳು(Sturnidae)

ಕವಲುತೋಕೆಗಳು (Hirundinidae)

ಕೀಚುಗ, ಚಿತ್ರಪಕ್ಷಿಗಳು (Campephagidae)