ಸೂರಕ್ಕಿಗಳು (Nectariniidae)

ಪಿಪಿಳೀಕ, ಸಿಪಿಲೆಗಳು (Motacillidae)

ಕೀಚುಗ, ಚಿತ್ರಪಕ್ಷಿಗಳು (Campephagidae)

ಪಿಕಳಾರಗಳು (Pycnonotidae)

ಮರಗುಬ್ಬಿಗಳು (Sittidae)

ಮಟಪಕ್ಷಿಗಳು (Corvidae)

ಚೇಕಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Paridae)

ಎಲೆಹಕ್ಕಿಗಳು (Irenidae)

ಕವಲುತೋಕೆಗಳು (Hirundinidae)

ಬದನಿಕೆಗಳು (Dicaeidae)

ರಾಟವಾಳ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Estrildidae)

ಅಂಬರಕೀಚುಗಗಳು (Artamidae)

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು, ಗೀಜಗಗಳು (Passeridae)

ಹರಟೆಮಲ್ಲ,ಚಟಕ,ಸಿಳ್ಳಾರ (Muscicapidae)

ಹೊನ್ನಕ್ಕಿಗಳು (Oriolidae)

ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ, ಗೊರವಂಕಗಳು(Sturnidae)

ಚಟಕ, ಸಿಳ್ಳಾರ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Turdinae)

ಕಳಿಂಗಗಳು (Laniidae)

ನವರಂಗಗಳು(Pittidae)

ಉಲಿಯಕ್ಕಿಗಳು (Sylviinae)

ಕಾಳುಗುಬ್ಬಿಗಳು (Emberizidae)

ರಾಜಹಕ್ಕಿಗಳು (Monarchinae)

ನೊಣಹಿಡುಕ( Muscicapinae) - Flycatchers

ಬೀಸಣಿಗೆನೊಣಹಿಡುಕಗಳು (Rhipidurinae)

ಬೆಳ್ಗಣ್ಣಗಳು (Zosteropidae)

ಕಾಜಾಣಗಳು (Dicruridae)

ನೆಲಗುಬ್ಬಿಗಳು (Alaudidae)