ಕಳಿಂಗಗಳು (Laniidae)

ನೆಲಗುಬ್ಬಿಗಳು (Alaudidae)

ಉಲಿಯಕ್ಕಿಗಳು (Sylviinae)

ಕೀಚುಗ, ಚಿತ್ರಪಕ್ಷಿಗಳು (Campephagidae)

ರಾಜಹಕ್ಕಿಗಳು (Monarchinae)

ಎಲೆಹಕ್ಕಿಗಳು (Irenidae)

ಹರಟೆಮಲ್ಲ,ಚಟಕ,ಸಿಳ್ಳಾರ (Muscicapidae)

ನೊಣಹಿಡುಕ( Muscicapinae) - Flycatchers

ಪಿಪಿಳೀಕ, ಸಿಪಿಲೆಗಳು (Motacillidae)

ಸೂರಕ್ಕಿಗಳು (Nectariniidae)

ಬೆಳ್ಗಣ್ಣಗಳು (Zosteropidae)

ಹೊನ್ನಕ್ಕಿಗಳು (Oriolidae)

ಪಿಕಳಾರಗಳು (Pycnonotidae)

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು, ಗೀಜಗಗಳು (Passeridae)

ಬದನಿಕೆಗಳು (Dicaeidae)

ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ, ಗೊರವಂಕಗಳು(Sturnidae)

ಮರಗುಬ್ಬಿಗಳು (Sittidae)

ಕಾಜಾಣಗಳು (Dicruridae)

ಬೀಸಣಿಗೆನೊಣಹಿಡುಕಗಳು (Rhipidurinae)

ಮಟಪಕ್ಷಿಗಳು (Corvidae)

ಚಟಕ, ಸಿಳ್ಳಾರ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Turdinae)

ಅಂಬರಕೀಚುಗಗಳು (Artamidae)

ರಾಟವಾಳ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Estrildidae)

ಕವಲುತೋಕೆಗಳು (Hirundinidae)

ಚೇಕಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Paridae)

ಕಾಳುಗುಬ್ಬಿಗಳು (Emberizidae)

ನವರಂಗಗಳು(Pittidae)