ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು, ಗೀಜಗಗಳು (Passeridae)

ಕಳಿಂಗಗಳು (Laniidae)

ಸೂರಕ್ಕಿಗಳು (Nectariniidae)

ಕಾಳುಗುಬ್ಬಿಗಳು (Emberizidae)

ಅಂಬರಕೀಚುಗಗಳು (Artamidae)

ಹರಟೆಮಲ್ಲ,ಚಟಕ,ಸಿಳ್ಳಾರ (Muscicapidae)

ಪಿಕಳಾರಗಳು (Pycnonotidae)

ರಾಜಹಕ್ಕಿಗಳು (Monarchinae)

ಬೆಳ್ಗಣ್ಣಗಳು (Zosteropidae)

ಮಟಪಕ್ಷಿಗಳು (Corvidae)

ಚೇಕಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Paridae)

ಚಟಕ, ಸಿಳ್ಳಾರ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Turdinae)

ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ, ಗೊರವಂಕಗಳು(Sturnidae)

ಪಿಪಿಳೀಕ, ಸಿಪಿಲೆಗಳು (Motacillidae)

ರಾಟವಾಳ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Estrildidae)

ಎಲೆಹಕ್ಕಿಗಳು (Irenidae)

ನೊಣಹಿಡುಕ( Muscicapinae) - Flycatchers

ನವರಂಗಗಳು(Pittidae)

ನೆಲಗುಬ್ಬಿಗಳು (Alaudidae)

ಬೀಸಣಿಗೆನೊಣಹಿಡುಕಗಳು (Rhipidurinae)

ಉಲಿಯಕ್ಕಿಗಳು (Sylviinae)

ಹೊನ್ನಕ್ಕಿಗಳು (Oriolidae)

ಕವಲುತೋಕೆಗಳು (Hirundinidae)

ಬದನಿಕೆಗಳು (Dicaeidae)

ಕಾಜಾಣಗಳು (Dicruridae)

ಮರಗುಬ್ಬಿಗಳು (Sittidae)

ಕೀಚುಗ, ಚಿತ್ರಪಕ್ಷಿಗಳು (Campephagidae)