ಕಬ್ಬಕ್ಕಿ, ಗೊರವಂಕಗಳು(Sturnidae)

ನೆಲಗುಬ್ಬಿಗಳು (Alaudidae)

ರಾಟವಾಳ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Estrildidae)

ಮರಗುಬ್ಬಿಗಳು (Sittidae)

ಬೆಳ್ಗಣ್ಣಗಳು (Zosteropidae)

ಉಲಿಯಕ್ಕಿಗಳು (Sylviinae)

ಪಿಕಳಾರಗಳು (Pycnonotidae)

ರಾಜಹಕ್ಕಿಗಳು (Monarchinae)

ಚೇಕಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Paridae)

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು, ಗೀಜಗಗಳು (Passeridae)

ಎಲೆಹಕ್ಕಿಗಳು (Irenidae)

ನೊಣಹಿಡುಕ( Muscicapinae) - Flycatchers

ಮಟಪಕ್ಷಿಗಳು (Corvidae)

ಹೊನ್ನಕ್ಕಿಗಳು (Oriolidae)

ಕಾಜಾಣಗಳು (Dicruridae)

ನವರಂಗಗಳು(Pittidae)

ಕಾಳುಗುಬ್ಬಿಗಳು (Emberizidae)

ಅಂಬರಕೀಚುಗಗಳು (Artamidae)

ಪಿಪಿಳೀಕ, ಸಿಪಿಲೆಗಳು (Motacillidae)

ಕಳಿಂಗಗಳು (Laniidae)

ಬೀಸಣಿಗೆನೊಣಹಿಡುಕಗಳು (Rhipidurinae)

ಬದನಿಕೆಗಳು (Dicaeidae)

ಕೀಚುಗ, ಚಿತ್ರಪಕ್ಷಿಗಳು (Campephagidae)

ಕವಲುತೋಕೆಗಳು (Hirundinidae)

ಚಟಕ, ಸಿಳ್ಳಾರ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Turdinae)

ಹರಟೆಮಲ್ಲ,ಚಟಕ,ಸಿಳ್ಳಾರ (Muscicapidae)

ಸೂರಕ್ಕಿಗಳು (Nectariniidae)