ಮಲೆಗಿಳಿ | Blue-winged Parakeet


ಹಕ್ಕಿ ಪರಿಚಯ
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಮಲೆಗಿಳಿ
ಹಕ್ಕಿ ವಿವರಣೆ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಣಸಿಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ Raju A K
Common English Name Blue-winged Parakeet
Conservation Status Least Concern
Scientific Classification
Scientfic Name Psittacula columboides
Kingdom Animalia
Class Aves
Order Psittaciformes
Superfamily
Family
Subfamily
Tribe
Genus
Species